ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ RoHS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

RoHS ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಶಾಸನದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2006 ರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಸೀಸ, ಪಾದರಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಹೆಕ್ಸಾವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಪಾಲಿಬ್ರೊಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈಫಿನೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಬ್ರೊಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

core_icons8